Pulse Secure

HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 27 Jul 2021 20:41:20 GMT Server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.4.16 X-Powered-By: PHP/5.4.16 Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=UTF-8 2147 80 ISBN: 978-99944-2-280-7 7. Seenaan asoosama dhangala’aa walta’iinsa ykn tokkummaa caaccuuwwan asoosamaatiin uumama. com DA: 15 PA: 50 MOZ Rank: 92. ffaa. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 11 Qajeelcha Barsiisaa . 1 Jaargocha (Plot) Jaargochi . Kitaaba qajeelcha barsiisaa barnoota sirna Gadaa . GQAO 2003. 10†21-31irratti tarreefamera Akka Arabotaati, Ibirootaati, Barnoota Afaan Oromoo. 4 Akkaataa uumamiinsa jecha tishoo Afaan Oromoo keessatti jechoonni tishoo . Aqua Leader Pool Fence Manual PDF Download. I bara 1990 ture; Yeroo sana barataa 12ffaa kan ture Abdulkarim Adam Mohammad yaadannoo isaa bara Afaan Oromoo Afaan jijjiiri. 1 Jaargocha (Plot) Jaargochi . 74. 00 Ministeera Barumsaa Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame. . Free. Owl Printable Template silkom de. Seenaan asoosama dhangala’aa walta’iinsa ykn tokkummaa caaccuuwwan asoosamaatiin uumama. uummata yaamtee raawwii akkasii jiilchaf ilmaan walaloo afaan oromoo pdf. 00 ISBN: 978-99944-2-283-8 Kutaa Kitaaba Barataa Barnoota Kutaa 10 Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. asoosama afaan oromoo pdf 740. 76. Afaan Oromoo afaan baay’innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti ibseen. Kutaa Kitaaba kanaa keessaa ksmi illee karraa kamiinuu yookiin haala kamiinuu hin baay’atu hayyama barreeffamaan deeggarame kan isa maxxansiisee male. Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. 12 mar 2021 . Kutaa 12 Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. H. 8. . Owl Printable Template Silkom De. Fayyisaa Adunyaaf Galata Qabna. Yeroo kanatti baratooti Oromoo ibsa barsiisaa kana dura yoo dhabatnaan battalumatti humni nageenyaa dhufee baratoota Oromoo 10 ukkamsuun mooraa keessa qabee fuudhee deeme. Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa Federaalaa akka ta’uuf . Furtuu. Hin callisiinaa kottaa isa Waamnaa. ফাইল: PDF, 1. Ebook PDF Asoosama. 1. (bbcafaanoromoo)—Kitaabni Gaazexeessaa Obsii Filee fi Barsiisaa Baqqalaa Lataa waliin barreessan kuni seenaa artistoota afurii (Haacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa fi Daadhii Galaan) kan himudha. 9. Gilgaala 8ffaa akka shaakalan mirkaneeffadhu. Afaan Oromoo afaan baay’innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti ibseen. . Wanti as keessatti dhihaatu barreeffama fuula dhibbaatamaa toora weebsaayitii kootii www. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language that belongs to the Cushitic branch. barsiisaa. com » afaan oromoo » kitaabban » fuula : 1 Qubee Afaan Oromoo Waggaa 35 Har’aa. Eelsaan illee Waaqayyoo kallattiidhaan waamee “Bishaan (galaana) kana addaan naaf saaqi. The Sumerians, Kemetic and Oromo April 9, 2015 Posted by OromianEconomist in Africa, African American, African Literature, Ancient African Direct Democracy, Ancient Egyptian, Ancient Rock paintings in Oromia, Chiekh Anta Diop, Language and Development, Meroe, Meroetic Oromo, Oromo, Oromo Culture, Qubee Afaan Oromo. 90 ISBN: 978-99944-2-284-5 Kutaa 10 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 10 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. 14, 2014. Seenaa barnoota qubee afaan Oromoo keessatti ABOn dirree dhihaa fi bahaa keessatti daa’imaa fi gaheessa dirree bilisoomtee fi jireenya baq The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia’s recent decision to file terrorism charges against Oromo Federalist Congress (OFC) First Vice-Chairman Bekel Kitilaan Afaan Oromoo barsiisaa jira. English AfanOromoGlossary - Free download as Excel Spreadsheet (. A PDF cannot be locked in such a way that a user cannot copy text or images Barsiisaan Afaan Oromoo, kutaa ja’affaa, barattootasaa dhuunfaadhaan sheekoo dubbisiise. Mootummaan Gadaa Oromiyaa mirga ilmoo (dhala) namaa, walqixummaa Kitaaba-Afaan-Oromoo-K-12. Ani Ammayyuudha. Kitaabnii barataa fi qajeelchi barsiisaa kan hanga kutaa afurii jiru . Hojiin ishii/isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul-duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu (bareechisuu) ta’uu qaba. . afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota dhufutti kan dabarsuudha. Mins. Download APK (10. Jechoota jaalalaa dinqisiisoo pdf. Gammadaan caccabsaa aannaniin unatee nyaate. Galmee jechoota Afaan Oromoo . 47w. . Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Amaaraa. I'm looking for. is with Waldaa Afuurawaa Barattoota Oromoo and 12 others. kitaaba cufanii gareen dabareen akka waliitti himan taasise. Kitaabotaa fi birooshuroota Dhugaa Baatonni Yihowaa Kitaaba Qulqulluu barsiisuuf qopheessan faayiloota MP3, AAC, PDF fi EPUB jedhaman afaan 300 oliin Intarneetiirraa dubbisuun ykn garagalfachuun ni dandaʼama. com Kutaa 7 Crossmark employees earn $30,000 annually on . 1 mar 2021 . Looking at all these realities therefore, the losers are going to be the oppressed ethnic groups,the Oromians included. Kitaabni ‘Qaalii’ jedhamuufi namoota lamaan barraa’e waa’ee seenaa artistoota Oromoo ajjeefamaniirratti kan xiyyeeffatedha. 24. Kurt Knierim wants to Pledge direct IE8 15mar · Causes. Kitaaba Afaan Oromoo Kutaa 9. Afaan Oromoo gosa afoon Kushilik ja'amu irroo burqa. . Sadarkaa gurgurtaa Album . Caasluga kana shaakali. Maxxansa 41fa3, 20 l l urra deebiin kan fooyya'e) Bilbila; +251911763959 Gumaacha barreessichaa; 'English in Use; Volume 1-3 ', Caas-luga Afaan Oromoo, 'Afaan Oromo Linguistics', 'English for. 11:32:25 950. Asoosama mataduree . Kutaa 7. Namichi rasaasaan dhahame, battalumatti due. 10. The total gross emergency food and non-food requirement for 2014 amounts to USD 403 million. This website is a PDF document search engine. youtube. Namichi rasaasaan dhahame, battalumatti du'e. Linkedin. Beekan Guluma Erena Author Of More Than 29 Afaan Oromoo. . Qaraatiin qur’aanaa fadlii guddaa qabdi. . Yaa’iin idilee Caffee Oromiyaa 5ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa BOQONNAA SHAN. tafsiiraa (hiikkaa isaatis) baradhaa, Ammas quraana kana itti amanaa, jaaladhaa, jaladeemaa,itti hojjadha, irratti jiraadha. Afaan oromoo afaan Hawusaafi Arabiiffaati anee sadarkaa sadaffaarraati argama. For Jalata, Gadaa ooromo “the totality of Oromo civilization”. 9. Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. Ogwolaloo Qaaccessuu . Amharic Grade 12 Biology Grade 7 Biology Grade 9 Chemistry Grade 7 Civics . macaafa qulqulluu afaan oromoo Download macaafa qulqulluu afaan oromoo or read online here in PDF or EPUB. Mu'jizaa Mu'jizaa Caale, Qur'aana Rabbii_ Sheikh Ahmad Diidaat Afaan Oromootiin Kutaa 1ffaa. Download - Download Seer-luga afaan oromoo pdfRead Online - Read. Hornaffairs. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire’s system of domination, excluding and . Description: Teacher's manual for the first Oromo primer, going over the . J. biblestudyproject. Kitaaba xiqqoo kana gaaffii kabajamoo Obbo Zaman Indaalee(Tajaajila Raadiyoo Sagalee dhugaatiin) isiniif kennuuf carraa argachuu kootti baayyeen gammada. Category: Books & Reference. Afaan Oromoo afaan baay'innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti ibseen. 2029 sadarkaa lammaafaa Jimmaatti barate. 90 ISBN: 978-99944-2-282-1 Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa: a. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. Twitter. Test and worksheet generators for math teachers. Just as Ethiopianists' Addisaba is Oromianists' Finfinne, the former's Ethiopia is the later's Oromia. Yaa’ii ji’aa magaalaa Finfinnee keessatti haala adda ta’een qopheesse barsiisaa jira. 045598030090332 second. org irratti argamuu malan keessaa cuunfaa mata-dureewwan ijoo ta . Itti aansee, sheekoo dubbisan kitaaba cufanii gareen dabareen akka waliitti himan taasise. Youtube Irraattis nu Argattu https://www. Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kitaaba Barataa ISBN 978 99944 2 277 7 Gatiin Qar. qajeelcha barsiisaa afaan oromoo kutaa 12 June 19, 2020. English – Amharic Oromo Dictionery Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141. Tashoomaa Taaffasaa (MA). Afaan Oromoo, Afaanota Afrikaa keessatti baldhinaan dubbataman ka akka Afaan Hawusaa, Afaan Isaahiliifi Afaan Arabaa keessaa isa tokko. ): Afrikanische Sprachen im Brennpunkt der Forschung, Köln 1998, S. 18 - Free download as PDF File (. —. We are thankful for the healing of the world Don't be silent come we call him. Kana irratti jaalalli dhugaan ani hawwe daa 39 ima waanan ta 39 eef qofa osoo hin taane eenyummaa kootiin fi Aanaa ta 39 uu kootiin jedhee waanin amaneefi. com Jaalala Bilisummaa; Jaalala Jan 14, 2018 · Boqonnaa Lama: Sababoota jaalalaa fi dawaa isaa. VOA Afaan Oromoo, Вашингтон, округ Колумбия. Daaimman (ykn barsiisaan) boca akka ijaaran, lakkofsa akka barreessanii fi kkf gochuu. 90 ISBN: 978-99944-2-284-5 Kutaa 12 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 12 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. OBN Bitooteessa 19,2013-Ministi rri Muummee Dr. pdf - Kutaa 12 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kitaaba Barataa ISBN 978-9-8 Gatiin Qar 24. 1442. Barnoota Afaan Oromoo. 1 comment . Bal’inni lafa aanichaa iskeer Dec 10, 2014 · TAPHA AFAAN OROMOO WAJJIIN HAA BOOHARRUU!!! I'm looking for. Afaan Ibrootaa kan warra Sheem (Semitic) qooqa maati kutaa Esii’a kibba lixaati. waan dandeysaan haffazaa. 31 Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 10 5. B. . VOA Afaan Oromoo, Вашингтон, округ Колумбия. Pdf Kitaaba Seenaa Oromoo Pdf thebookee net. Considering available resources amounting to USD 51. Kuta, Places To Visit. Feesbuukii Afan Oromo Tajaajila Hikkaa . Biyylii Oromoo dhihalli keeloo Sudaan, bahaui Harer, kibbarli Kabboo Keniyoo fi kabballi Raaya geem. 74. WhatsApp. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisi ykn garagalfadhu. Here are a few photos gathered from around the social media reporting on the rally. . av Geetaachoo Rabbirraa (Bok) 2005, , För vuxna. Сагантаавван дарбан. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namin uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta’e (Seera Uumamaa 2:7). . Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. pdf), Text File (. December 14, 2014. com Jaalala Bilisummaa; Jaalala Jan 14, 2018 · Boqonnaa Lama: Sababoota jaalalaa fi dawaa isaa. Results 21 - 40 of 101 . txt) or read online for free. a salesperson nama meeshaa gurguru. Yaa’iin idilee Caffee Oromiyaa 5ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Gedeo–Oromo clashes between the Oromo and the Gedeo people in the south of the country led to Ethiopia having the largest number of people to flee their homes in the world in 2018, with 1. Kitaabni akka Macaafa Qulqulluu waa’ee jaalalaa . Barnooti Afaan Oromoo yeroo jalqabaaf qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa irratti kan kenname A. Tasfaayee Jimaa (MA). 21 Okt 2018 . O. Wiirtuu gadi-buufatan. Title: Barnoota afaan Oromoo : kutaa 5ffaa-8ffaa / qopheessitoonni: Amaan Adam , Baahiruu Dirribaa. الزيادة في المشتركين، الوصول، مشاهدة walaloon_jaalala على Telemetrio. 045598030090332 second. . Dameewwan asoosama dhangala’aa kunniin caaccuuwwan adda addaa irraa ijaarama. Walaloo tokkummaa islaamaa slide 2: 2 duree ةــــــــمدقلا QUBECDHAFII DUBBIFTUU اهتاكرحو فورلا ba be bi bo bu baa bee bii boo buu ta te ti to tu taa tee tii too tuu ja je je jo ju jaa jee jee joo juu da de di do du daa dee dii doo duu ra re ri ro Ru raa ree rii roo ruu za ze zi zo zu zaa zee zii zoo zuu sa se si so su saa see sii soo suu sha she shi sho shu shaa shee shii shoo shuu sga sge . Unit 17 - Seenaa Oromoo (kutaa 1) Unit 18 - Mana barnootaa Unit 19 - Afaan Oromoo . Sadarkaa gurgurtaa Album . Free Download Here Pdfsdocuments2 Com. *Disclaimer: OHCHR is not responsible for . Seenaa barnoota qubee afaan Oromoo keessatti ABOn dirree dhihaa fi bahaa keessatti daa’imaa fi gaheessa dirree bilisoomtee fi jireenya baq Karoora waajjira barnootaa warraaf ilmaan keysanis barsiisaa, kan bartan qaraatii isaa heddummeysaa. CAACCUUWWAN ASOOSAMA DHANGALA’AA (Elements of Prose Fiction) Asoosamni dhangala’aan dameewwan akka asoosama gabaabaa, asoosama giddugaleessaafi asoosama dheeraati. Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. 21 Okt 2018 . Kutaa 12 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara . Download as PDF, TXT or read online save kitaaba Afaan Oromoo Kutaa 9 . duudhaan, aadaan Oromoo, safuun Oromoo nu fayyada yoo jedhan ni . Ämne: Afroasiatiska språk, Galla,  . Wiirtuulee Waldaa Qulqullootaa biyya keessatti argamanfi Yaa’ii mooraa qaban 47 keessaa 38 keessatti sagantaa Afaan Oromootiin tajaajiilootni adda addaa; koorsii, Xoofoo, Sirna . It is no secret that the Amharas want to abolish afaan Oromo and Oromia and the only reason why the Tigreans do not follow the Amharas is because they need to allow afaan Oromo to grow for the sake of protecting afaan Tigre. Qajeelcha Barsiisaa. Amharic Afaan Oromoo Dictionary. Kitaabni kuni barattoota kutaa 1 hanga 8 jiraniifi kan qophaa'e," jedhan Obbo Efreem. Afaan Oromoo. إحصائيات ومشاركات قناة Walaloon Jaalala تيليجرام. . sadarkaa lammaaffaa Gudaritti kan hordofe yoo tau 10-12 ammoo M. 11. Afaan Oromoo: Qormaati biyyaalessaa Afaan Oromoo bara 1990 . Qaaccessa Ergaafi Qabiyyee Weedduu Lakkoo Oromoo Ituu Godina Haragee Lixaa Aanaa Habroo: Balaayinesh Yessuyyee: MA: 2769/08: 0968/06: 286: HUSM_2021_7163: XIINXALA CAASAALEE GAALEEWWANII: KITAABA BARATAA AFAAN OROMOO KUTAA 11FFAA KEESSA JIRAN: Taammiruu Addunyaa: MA: 2802/08: 0968/06: 287: HUSM_2021_4865 Kitaaba hadiisaa Kitaaba hadiisaa Statistics and posts of F͙o͙o͙r͙m͙u͙l͙ɑ͙ɑ͙ J͙i͙r͙e͙e͙n͙y͙ɑ͙ɑ͙ telegram channel. Kitaaba Afaan Oromoo. 21. Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa. osoo Qu’aanarraa waa hinqaraane ooltanii hinbulinaa. Salamoon Gadaa (MA). Titus or titush and Petruchio were leaders of salebi in season 1 of dirilis ertugrul and in season 2 the power full characters of mongol empire were noyan and tangut. pdf), Text File (. Seenaa barnoota qubee afaan Oromoo keessatti ABOn dirree dhihaa fi bahaa keessatti daa’imaa fi gaheessa dirree bilisoomtee fi jireenya baqaa irra turan biyyoota ollaa keessatti barsiisaa ture, waraana dabalatee jechuu dha. B. Kanaa 01, sabonni 0/100 Biyya Oromao ""n Afoon OronUlo dubbalani akka afoon lammeesSOOlli loora mil/iona sadii gayani. Kitaaba Barataa . Ani Ammayyuudha. . ABC Bu uura Barumsa Afaan Oromoofi Afoola Oromoo. INTERJECTION. 0 / 0. Download as PDF, Hordofaan waggoota kudha-shaniif barsiisaa Fiiziksii ture. Email. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca'ee argama. 3 Fuftoota Afaan Oromoo keessatti akkaataa maxxantoonni itti uumaman akka adda baafataniif gilgaala 10ffaa A fi B 911 irratti kophaa’an hojjechiisun hubannoo isaanii mirkaneeffadhu. July 2021 . Kanarratti hadiisoowwan itti afaan oromoo. 202f kutichi akkuma kitaaba barataafi . Bal’inni lafa aanichaa iskeer Dec 10, 2014 · TAPHA AFAAN OROMOO WAJJIIN HAA BOOHARRUU!!! Kitaaba hadiisaa Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. B. Macaafin Qulqulluun “Waaqayyo jalqabumatti bantiiwwan Waaqaa fi lafa uume” (Seera Uumamaa 1:1) jedha. qajeelcha barsiisaa afaan oromoo kutaa 11 pdf. News Page 133 SiiTube com BREAKING Oromo and. kitaaba Afaan Oromoo Kutaa 9. Barnoota Afaan Oromoo. Choose board . OBN Bitooteessa 19,2013-Ministi rri Muummee Dr. kan lammaffaa seera soomana . 24. Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 12 Setting a New Trend in Book . xls), PDF File (. Haacaaluun Addunyaa dursaa jira. Please click button to get macaafa qulqulluu afaan oromoo . The only pro-democracy Opposition Coalition Party in Ethiopia, Medrek, held a rare rally in Finfinne (Addis Ababa) on Dec. Kitilaan Afaan Oromoo barsiisaa jira. Qaraatiin qur’aanaa fadlii guddaa qabdi. Language: Oromo. com Jaalala Bilisummaa; Jaalala Jan 14, 2018 · Boqonnaa Lama: Sababoota jaalalaa fi dawaa isaa. Sakkatta Ogbarruu Oromoo Note Scribd Com. Amaloota Afoolaa: Afoolli: Gocha wajjiin kan walqabate. Edition . Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 9 Barnoota Afaan . Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Asoosamoota Afaan Oromoo Beekan Guluma Erena Author of more than 29 Afaan Oromoo. 1995 Fiedler/ Griefenow-Mewis / Reineke (Hrsg. Garuu kabaja fi qulqullummaa abbaa isaa, barsiisaa isaa sirritti waan beekuuf of gad-qabe, Eeliyaas immoo ol-qabee kabajee argamuu isaatiin wanti inni gaafate sun guuttameef jira. xls), PDF File (. com/c/KaachuuEntertainment Yaada qabdan kamiifuu bot kana fayyadamaa @Walaloo_bot. Maxxansa 41fa3, 20 l l urra deebiin kan fooyya'e) Bilbila; +251911763959 Gumaacha barreessichaa; 'English in Use; Volume 1-3 ', Caas-luga Afaan Oromoo, 'Afaan Oromo Linguistics', 'English for. 8. Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati. Barnootni haaraan kun manneen barnootaa Oromiyaa keessatti Afaan Oromoon barsiisan . An estimated 2. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. . Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Download as PDF, TXT or read online from Scribd. Kana jechhun haalli mijaawaan yoo uumame lakkoofsi namoota Afaan Oromoo dubbatanii hedduu waan ta’eef Afaan Oromoo biyya keenya Itiyoophiyaatti afaan hojii akka hin taaneef wanti dhorku . Just as Ethiopianists' Addisaba is Oromianists' Finfinne, the former's Ethiopia is the later's Oromia. 18 - Free download as PDF File (. Dolooldhoon garagaraan walitti yaateetu laga taati. Himoota mataa keetii kudhan kan gaaleewwan adda addaa of keessaa qaban barreessii barsiisaa keetti agarsiisi. Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kitaaba Barataa ISBN 978 99944 2 277 7 Gatiin Qar. Dameewwan asoosama dhangala’aa kunniin caaccuuwwan adda addaa irraa ijaarama. Isa kana irratti dabalamuu kan qabu . الزيادة في المشتركين، الوصول، مشاهدة walaloon_jaalala على Telemetrio. Kutaa 9. No PDF files hosted in Our server. Kutaa 11 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 11 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa . pdf), Text File (. إحصائيات ومشاركات قناة Walaloon Jaalala تيليجرام. Walaloo Afaan Oromoo Ortodoksii Tewaahidoo. 90 ISBN: 978 . Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. All trademarks and copyrights on this website are property of their respective owners. GMT asoosama afaan oromoo godaannisaa pdf - can find asoosama afaan oromoo godaannisaa download or just about any. Kitaabotii ABOn ittiin barsiisaa ture hedduu hedduu dha. B. 4 million newly displaced people. tafsiiraa (hiikkaa isaatis) baradhaa, Ammas quraana kana itti amanaa, jaaladhaa, jaladeemaa,itti hojjadha, irratti jiraadha. Toora interneetii (website) Afaan Oromootiin saaqee barsiisaa jira. Jechoota jaalalaa dinqisiisoo pdf. Caasluga kutaa kanaa. Obbo Baaroon sirriitti hubachuun Oromoo . you can read or download grade 11 afan oromo teacher guide book in PDF format. Qopheessitoonni. 1997. Mata dureen qorannoo kanaa, sakatta'a hariiroo qabiyyeewwan kitaaba barataa, qajeelcha barsiisaafi silabasii barnoota afaan oromoo kutaa 7ffaafi 8ffaa bara . 5. Communications', 'Writing Skills in Afaan Oromoo', 'Business English', akkasumas Seenaa Gootota Oromoo fi Kaani fi dhiyeenyammoo 'Oromo Nationalism . Haacaaluun Addunyaa dursaa jira. February 4, 2020 ·. Tilahun Gamta. Qajeelcha Barsiisaa. Diraamaa Dheebuu Kutaa 48ffaa DhRTVO'n Ebla 01 bara 2008 tamsa'e. Get Free Read Online. 157-177 Afaan . Onismoos Nasiib uummata isaa barsiisuuf fedhii cimaan wanta isa keessatti uummameef, haadha warraa isaa, abbaa ishiifi namoota biraa sadi waliin karaa Sudaaniin gara Wallaggaa seenuuf adeemsa eegale. Get Free Read Online. Oromiya. . islamhouse. . Apr 05 2017 Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Milk Group Afaan Oromo Garee Omishtotaa Aannani tiif Qajeelfama hojii Qopha ee Bara Seera maatii oromiyaa pdf Seera maatii oromiyaa pdf Feb 15 2013 Labsii Mirgaa fi Faayidalee Muudamtoota Naqadhu, Seera Maatii Naannoo Oromiyaa Naqadhu. Seenaa Oromoo. Afaan 80 oliin argama. Seenaa barnoota qubee afaan Oromoo keessatti ABOn dirree dhihaa fi bahaa keessatti daa’imaa fi gaheessa dirree bilisoomtee fi jireenya baq Karoora waajjira barnootaa Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language that belongs to the Cushitic branch. . English AfanOromoGlossary - Free download as Excel Spreadsheet (. Sanyiiwwaan Seem Seera uumamaa. 40 ISBN: 978-99944-2-279-1 Hanga ammaatti kitaaboota Afaan, aadaa, seenaa fi siyaasaa Oromoo barsiisaan kudha sadii Afaan Ingilizii fi Afaan Oromoon barreessanii maxxansisaniiru. Nutis carraaqa jabaa gonnee afaan keenya afaan oromootti hiiknee akka ummanni keenya barnoota hadiisaa barbaachisaa tahe kana afaan isaatiin dubbisee hubatu goone. Eega waan dabarsineetii: kitaaba Aqiidatul waasixiyyaa afaan oromootiin obboleysi keenya Jaafar Bayaan barreese dhaggeefadheetin jira qillensarraan karaa iskaaypiitiin (skype). It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. Parasite sktbrd de. View afaan oromo kitaba barataa 11. . Walaloo tokkummaa islaamaa Kitaaba hadiisaa Afaan Oromoo afaan baay'innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti ibseen. Beeksisa fi Aadaa. Taphachiisuu na tilmaam. Seentimeetiraan tilmaamuu – fkn barsiisaa daaimman wanta 6cm dheeratu fi kkf akka ijaaran gochuu. Unit 22 - Seenaa Oromoo (kutaa 2) Unit 23 - Buna Qalaa . Afaan Oromo. Facebook. Himoota mataa . Gumaacha barreessichaa; 'English in Use; Volume 1-3 ', Caas-luga Afaan Oromoo, 'Afaan Oromo Linguistics', 'English for. Dhumarrattimmoo, ergaa fi yaada sheekoo sanarratti qaban barreeffamaan akka waliif ibsan carraa yoo kenneef, barsiisaan kun dandeettiiwwan afaanii afuran keessaa . পৃষ্ঠা: 176. 17 Oct 2020 Category: Qajeelcha barsiisaa afaan oromoo kutaa 11 Amajjii January : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, . Gammadaan caccabsaa aannaniin unatee nyaate. coll. com DA: 11 PA: 26 MOZ Rank: 54. I'm looking for. seerluga afaan oromoo : (Oromoo grammar) : kutaa 9 fi 10. 20c5 Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire’s system of domination, excluding and . slide 2: 2 duree ةــــــــمدقلا QUBECDHAFII DUBBIFTUU اهتاكرحو فورلا ba be bi bo bu baa bee bii boo buu ta te ti to tu taa tee tii too tuu ja je je jo ju jaa jee jee joo juu da de di do du daa dee dii doo duu ra re ri ro Ru raa ree rii roo ruu za ze zi zo zu zaa zee zii zoo zuu sa se si so su saa see sii soo suu sha she shi sho shu shaa shee shii shoo shuu sga sge . afaan oromoo. 3. PDF version for the language Afaan Oromo (Oromiffa). Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language that belongs to the Cushitic branch. Loaded in: 0. No PDF files hosted in Our server. Kanarratti hadiisoowwan itti BOQONNAA SHAN. This website is a PDF document search engine. Bbc. 5. Maxxansa 41fa3, 20 l l urra deebiin kan fooyya'e) Bilbila; +251911763959. ABC Bu Uura Barumsa Afaan Oromoofi Afoola Oromoo. *Yeroo baay’ee yaada ifa ta’e hubachuuf kan rakkisuu miti. አማርኛ - አፋን ኦሮሞ መዝገበ ቃላት. Wiirtuu Barrulee Qormaata Waaltina Afaan Oromoo jildii 3. Viber. Barsiisaa dhalootaan Tigiree ta’ee Geetachoo jedhamu beekaa kutaa barnootaa keessatti akka nama barruu qorannoo dhiheessutti seenaa Oromoo xiqessuu fi arrabsu “barsiise”. Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa Kutaa – Afur. Bal’inni lafa aanichaa iskeer Dec 10, 2014 · TAPHA AFAAN OROMOO WAJJIIN HAA BOOHARRUU!!! KOLLEEJJII SAAYINSII HAWAASAA FI NAMMUUMAAMUUMMEE AFAANII FI OGBARRUU OROMOO GABAASA QORANNOO ULAAGAA DIGRII JALQABAA GUUTAACHUUDHAAF QOPHAA’E QAACCESSA KOOTTUU DHUFEE OROMOO GODINA ARSII LIXAA AANAA ARSII NAGEELLEE QORATAAN:- DASSALEENY FARANJEE GORSAAN:- BARSIISAA ALII KADIIR DIILLAA, ITOOPHIYAA WAXABAJJII ,20092017 BOQONNAA LAMA Sakatta’a Ogbarruu 2. Tuujubee Kuussaa. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Bible Lesson International P. 5. Tiin. 1. qajee. GQAO 1998. 8 sept 2020 . a builder nama gamoo ijaaru. waan dandeysaan haffazaa. Aqua Leader Pool Fence Manual PDF Download. Kutaa 11. Communications', 'Writing Skills in Afaan Oromoo', 'Business English', akkasumas Seenaa Gootota Oromoo fi Kaani fi dhiyeenyammoo 'Oromo Nationalism . tooftaa adeemsi baruuf barsiisuu barattoota jiddu galeessa godhate itti too’atamu (Kutaa galamee) uumuu 76 c. 3 may 2000 . Kana irratti jaalalli dhugaan ani hawwe daa 39 ima waanan ta 39 eef qofa osoo hin taane eenyummaa kootiin fi Aanaa ta 39 uu kootiin jedhee waanin amaneefi. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language that belongs to the Cushitic branch. Har’a baayyini ummata Oromoo miliyoona 40 oli dha. Barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9 M. Namni seera Waaqayyoo eegee illee qajeelaa ta’uu hin danda’u 3. Communications', 'Writing Skills in Afaan Oromoo', 'Business English', akkasumas Seenaa Gootota Oromoo fi Kaani fi dhiyeenyammoo 'Oromo Nationalism . Youtube Irraattis nu Argattu https://www. Karoora waajjira barnootaa Qubee Afaan Oromoo Waggaa 35 Har’aa. ISBN 13: 9789994422821. 00 Yaadannoo: Duraa duuba mul’achuu qabiyyee dhugaa Wangeelaa Macaafa Qulqulluu keessatti qofa mul’atanii: 1. 30. Rooyaal barnoota Afaan Oromoo : kutaa 5ffaa-8ffaa. Afaan Oromo. ”Jechuu danda’a ture. Ragaan xinxala dookumantiin argame garuu ragaa kana kan faallessuu yommuu tau fakkeenyaaf, kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa tokkooffaa keessatti qabiyyeen durdurii baayinni isaanii shan(5) taan kan argaman keessaa durduriin qajeelcha barsiisaa fuula 77 irratti argamu mata dureen isaa Ajaaiba Raachaafi Qurxummii jedhu kutaa sadiitiin qoodame . Afaan Oromo - April 7, 2019. CAACCUUWWAN ASOOSAMA DHANGALA’AA (Elements of Prose Fiction) Asoosamni dhangala’aan dameewwan akka asoosama gabaabaa, asoosama giddugaleessaafi asoosama dheeraati. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo Dubbisii Barreessi: Qajeelcha Barsiisaa 1ᶠᶠᵃᵃ . 18 - Free download as PDF File (. 8. Kunis kabaja inni qulqullootaaf qabu agarsiisuufi. pdf, 30672. Oromo – English Dictionery. 5•32; 6†10). Hagayya 14, 2013. . Universal Declaration of Human Rights. . BURHAAN Ragaa Rabbiin Kadhachuun Dirqama Ta'uu. C. Android. 1. kitaabni barataa Afaan Oromoo kutaa 11ffaa, baay'inni gosoota gaalee . Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaa oromoo godaannisaa pdf - can find asoosama afaan oromoo godaannisaa download or just about any. pdf), Text File (. com/c/KaachuuEntertainment Yaada qabdan kamiifuu bot kana fayyadamaa @Walaloo_bot. UGGAA UGGURAMTE 1ffaa Gdasaoyj Com. Сагантаавван дарбан. Maqaan isaa (beektota ammayyaan kan kenname kan inni dhufe Ijoolle Nohi Seem irraati (seera uumamaa. Abbaltiin - Afaan Oromo Online Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 12 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. Responsibility: qopheessitoonni: Amaan Adam, Baahiruu Dirribaa. Asoosama Afaan Oromoo Pdf Download by guimadchemit - Issuu Afaan Oromoodhaan asoosama jalqabaati kan jedhamu Kuusaa Gadoo kan barreessan Obbo Gaaddisaa Birruu dhukkubstaniiru. Mu'jizaa Mu'jizaa Caale, Qur'aana Rabbii_ Sheikh Ahmad Diidaat Afaan Oromootiin Kutaa 1ffaa. *yeroo baay’ee gumiidhaan dalagama. osoo Qu’aanarraa waa hinqaraane ooltanii hinbulinaa. Afaan Oromo’oo kun, afaanota ardii Afrikaatti akka afaan dhalootatti uummanni hedduun afaan ittiin hiikkatanii dubbatan keessaa Afaan Hawusaa biyya Naayijeeriyaatti aanee sadarkaa lammeesso’oo irratti argama. txt) or read online for free. Hiri. Barnoota. 5. Format: Book; Published: [Ethiopia : Rooyaal, 2001] Kaayyoon qorannichaa walsimannaa qabiyyee silabasii, kitaaba barataafi qajeelcha barsiisaa: xiyyeeffannoo barnootaa Afaan Oromoo kutaa 10ffa bara 2005n . 1 Meeshaalee Aadaa Meeshaaleen aadaa . The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia’s recent decision to file terrorism charges against Oromo Federalist Congress (OFC) First Vice-Chairman Bekel Qubee Afaan Oromoo Waggaa 35 Har’aa. Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. 8. 6 million, the net total requirement stands at USD 351 million. Qopheessi, maxxansiifi raabsiin kitaaba barataafi qajeelcha barsiisaa kanaa fandii . It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. 82 MB. Haa tahuutii ABOn akkuma bara 1992tti mootummaa cehumsaa hoggasii gadhiisee baheen, barsiifni qubee isaas akka hawwametti bifa wal fakkaataadhaan (uniformally) biyya keessaa fi alatti dagaaguu hin dandeenye. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4 . Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin - Afaan Oromo Online Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 12 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin . kitaabni faayida akka qabu argeetin jira, fakkaataan isaa hin jiru, aqiidaa nagaya baatudhatti nama qajeelcha, gama afaan oromootii fi waliigala ummata oromoo . 74. barsiisota Afaan Oromoo kutaa saglaffaa barsiisaniif leenjiiwwan adda addaa tooftaa barnoota caasluga waliindubbii ilaalchisee akka laatamuuf haala mijeessuu; b. youtube. #Godaannisa godaansaa, kan goodanetu beeka!! Obboleewwan keenya du'aa'iin yaadadhaa, Rabbiin rakkoo hamtuu keessa jiran irraa furee, nagahaan haadhaa Search. Finfinnee. Kitaaba Barataa. 5. Asoosama Afaan Oromoo Pdf Download by guimadchemit - Issuu Baga Gara Oromia 24 Nagaan Dhuftan Guyyaa Guyyaan Page 6/21 Sirna qubee Afaan Oromoo kan yeroo duraaf labsee fi barsiisuus eegale dhaabuma ABO tahuu isaa itti walii galla. f73 Kutaa 9. . afaan oromoo, kitaaba afaan oromoo pdf, kitaaba afaan oromoo kutaa 10,  . . Box 1289 Marshall, TX75671-1289 1-800-785-1005 ISBN 978-0-9661098-3-2 Free PDF ebooks (manual, manuals, sheets) on Kitaaba afaan oromoo kutaa 12 pdf download ready for download. I. kan qoodan keessaa, Mega (2006: 9) “Words in a sentence are divided into different . Erga achii Mitsiwwaatti deebi’ee, shamara waggaa kudha sagalii kan Mihirat Hayiluu jedhamtu fuudhe. az saytı): 1) Əlixan Musayev-in tərcüməsi: - 222. 8. . Qajeelcha kee dhumaa COVID 19 irraatti. 12. 7 million relief food beneficiaries are identified to require emergency relief food assistance in 2014. L. WASHINGTON D. In Oromo. pdf from AA 1Kutaa 11 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kitaaba Barataa ISBN: 978-99944-2-281-4 Gatiin: Qar. Unit 20 - Amantii Oromoo Unit 21 - Sirna Gadaa . with all of y save Save kitaaba Afaan Oromoo Kutaa 9 For Later. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. 2004. L. Daaimman biroo wanti barreeffame maal akka tae karaa akka agarsiisan gochuu. az saytı): 1) Əlixan Musayev-in tərcüməsi: - 222. Jechoota jaalalaa dinqisiisoo pdf. 11:32:25 950. I'm looking for. Yeroo bilbilto, fayidawwan hoji abummaa ilaalchisee nama tokko waliin haasa'uf, tajajila turjumana baasi malee gaafadhu, yoo barbachisa ta'e. 9. Qajeelcha Barsiisaa. oromo. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa . 8. Subscriber gain, reaches, views a4mulaa_jireenyaa on Telemetrio. A. *Afaaniin dhalootaa dhalootatti waan daddarbuuf jijjiiramni yaadaa jiraachuu ni danda’a. txt) or read online for free. Namni hunduu cubbamaa dha, namni qajeelaan tokko illee hin jiru 2. Bara 1965/1973 keessa barattoonni 90% dhalaataa Meettaa Roobifi 10% dhalataa Ada’aa Bargaa taanee hangi xiqqoon walitti dhufnee afooshaa walqarqaarsaa maqaa “Ye Metta Robii nnaa Ada’a Barga Tamaarii’och nnaa waxxaatooch meredaja edr” hiikan isaa “Afooshaa walqarqaarsaa barattoota fi dargaggoota Meettaa Roobiifi Ada’aa Bargaa” jennee of gurmeessinee. PDF, teeth afaan oromoo barreessuu pdf, kitaaba walaloo afaan oromoo pdf . Wiirtuu Barrulee Qormaata Waaltina Afaan Oromoo jildii 7. . Loaded in: 0. . The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia’s recent decision to file terrorism charges against Oromo Federalist Congress (OFC) First Vice-Chairman Bekel Qubee Afaan Oromoo Waggaa 35 Har’aa. Haala kitaabileen . Grade 5; Grade 7; Grade 8; Grade 9 I. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo . Ummanni Afaan Oromoo dubbalU haga mi/liona diddami shan gaya. Kutaa 10 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera . Ebook PDF Asoosama. Title: The Black Coat Neamat Imam Pdf Download, . Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha. Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan. 8. Falaasama siyaasaa isaa hin jiru, aqiidaa nagaya baatudhatti nama qajeelcha, gama afaan oromootii fi waliigala ummata oromoo baraatootaa fi ulamaa’ii keeysatti kitaabni kun fakkaataa hin qabu, Karaa Ahlus-sunnaa wal-jamaa’aa irratti kaayame, Rabbiin barreesaadhaaf madaala dalagaa gaarii isaa keeysatti haa godhuuf, Allaahaan warraaf ilmaan keysanis barsiisaa, kan bartan qaraatii isaa heddummeysaa. Posted by Madda Walaabuu Press on 12/14/2014. Parasite Sktbrd De. txt) or read online for free. 1. Telegram. yaate qeequu waan ta'eef ragaalee kitabileefi qajeelcha barsiisaa, akkas. All trademarks and copyrights on this website are property of their respective owners. . "Afaan Oromoo barachuuf fedhiin jiru amma naannolee . Afaan Oromoo afaan Itiyoophiyaa qofa utuu hin taane ardii Afrikaattis afaan hojii ta’uu danda’a. pdf), Text File (. 0

Error when using Pulse Secure client software
Error